افشای اطلاعات با اهمیت یکی از مهمترین نکات بازار سهام است که عمدتاً در دو طبقه بندی ارائه می شوند. اطلاعات گروه الف و اطلاعات گروه ب

اطلاعات در بازار سهام از مهمترین متغیرهای تاثیر گذار روی قیمت و ارزش سهام است. همه روزه اتفاقات جدیدی در شرکت‌ها رخ می‌دهد و میزان تاثیر این اتفاقات می‌تواند متفاوت باشد.

اطلاعات با اهمیت گروه (ب):

 • با برگزاری مناقصه یا مزایده شرکت موظف به افشای اطلاعات با اهمیت از نوع ب می‌باشد.
 • با پیشنهاد پرداخت سود یا تغییر سیاست تقسیم سود شرکت اطلاعات با اهمیت گروه ب منتشر می‌کند.
 • با شرکت در مناقصه یا مزایده شرکت موظف به افشای اطلاعات با اهمیت از نوع ب می‌باشد.
 • با توثیق، مسدود کردن، آزادسازی یا فک رهن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده که عضو هیئت مدیره است شرکت موظف به افشای اطلاعات با اهمیت از نوع ب می‌شود.
 • با افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت یا معاملات با سایر اشخاص وابسته، شرکت موظف به افشای اطلاعات با اهمیت از نوع ب می‌باشد.
 • با تغییر حسابرس شرکت موظف به افشای اطلاعات با اهمیت از نوع ب می‌باشد.
 • با پذیرش تعهدات جدید یا اتمام تعهدات قبلی شرکت موظف به افشای اطلاعات با اهمیت از نوع ب می‌باشد.
 • با دعاوی مهم مطروحه له یا علیه شرکت، شرکت اطلاعات با اهمیت گروه ب منتشر می‌کند.
 • با ایجاد یا منتفی شدن بدهی احتمالی شرکت، شرکت موظف به افشای اطلاعات با اهمیت از نوع ب می‌باشد.
 • با تغییرات در ترکیب تولید یا فروش محصولات شرکت اطلاعات با اهمیت گروه ب منتشر می‌کند.
 • با ایجاد تغییر وضعیت مشتریان یا عرضه‌کنندگان عمده شرکت شرکت اطلاعات با اهمیت گروه ب منتشر می‌کند.
 • با تصمیم هیئت مدیره برای بازخرید سهم یا فروش سهام خزانه شرکت موظف به افشای اطلاعات با اهمیت از نوع ب می‌باشد.
 • اگر شرکت تصمیم به انتشار اوراق بدهی بگیرد اطلاعات با اهمیت گروه ب منتشر می‌کند.
 • با توثیق یا فک رهن دارایی‌ها شرکت اطلاعات با اهمیت گروه ب منتشر می‌کند.

قانون بازگشایی نماد بعد از افشای اطلاعات با اهمیت گروه‌ ‌ب

اگر افشای اطلاعات از نوع (ب) یا کم اهمیت‌ باشد، نماد متوقف شده در همان روز یا حداکثر در روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان، کشف قیمت و بازگشایی خواهد شد.